Apoteksgårdens Kognitiva Center

Vi håller på att uppdatera vår hemsida under hösten och ber om överseende om en viss del av informationen är inaktuell.

Vårt mål är att vara första linjens psykiatri; lätta att nå, inget remisstvång, ingen väntetid samt en långsiktig kontinuitet för våra patienter. Vi har personal utbildad i bl.a. KBT, trauma, anknytning, schematerapi, beroende, mindfulness, sorgebearbetning,  konflikthantering och handledning. Vårt arbetssätt möjliggör ett arbete med hela det psykosociala spektrat; från individ till familj och organisation.

vår verksamhet på tre orter

Inom ramen för vår verksamhet erbjuder vi likväl landstingssubventionerad vård som privat- och företagshälsovård. Du hittar oss här.

stödsamtal för adopterade – ett regeringsuppdrag

På uppdrag av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) erbjuder vi adoptionsspecifikt kostnadsfritt samtalsstöd. Enligt det uppdrag vi har fått ska samtalsstödet inte ses som en behandling utan stödet är ett komplement till den ordinarie hälso- och sjukvården. Samtalsstödet är kostnadsfritt för adopterade.

vårt arbetssätt – kopparbergsmodellen

2006 startade vi Apoteksgårdens samtalsmottagning i Kopparberg, med målsättning att vara första linjens psykiatri och erbjuda professionell behandling vid psykiska besvär. Vi har arbetat fram en framgångsrik modell för att hantera psykisk måendesvikt i glesbygd – Kopparbergsmodellen. Läs mer om denna här.

kOGNITIV BETEENDETERAPI – kbt

På Apoteksgårdens Kognitiva Center tar vi avstamp i den terapiform som kallas KBT – Kognitiv Beteendeterapi. Vi inriktar oss främst på det som är aktuellt här och nu, i syfte att förändra icke-fungerande tanke- och beteendemönster och gå i riktning mot ökat psykiskt välmående. KBT är en erkänt verksam terapiform med goda resultat både på kort och lång sikt, och rekommenderas idag utav Socialstyrelsen för behandling av ett brett spektra av psykiska besvär. Läs mer här.

om vår vd. marlene Alander

Marlene Alander grundade såväl Apoteksgårdens Samtalsmottagning som Apoteksgårdens Kognitiva Center. Läs mer om Marlene här.

samarbetspartners

Vi samarbetar med olika aktörer inom hälsovården, såväl sjukvård inom Region Örebro Län som försäkringsbolag och företagshälsovård. Samtliga samarbetspartners hittar du här.